Met een vibrator/tandemtriller welke rond de buis is geklemd, wordt de buis met geringe kracht losgetrild en trillend uitgetrokken. Het in de buis aanwezige beton komt daarbij in vloeibare toestand en vormt de paalschacht gelijktijdig met het omhoogtrekken van de vibro- of heibuis. Dit gaat door tot aan het maaiveld, al dan niet met navulling van beton.

UITVOERING:

 1. Stalen buizen, voorzien van een afdichtende stalen voetplaat worden tot de vereiste diepte in de grond geheid of getrild, tot de gewenste aanzetdieptes zijn bereikt – welke kalenderend worden gecontroleerd op draagvermogen.
 2. Na inwendige controle van de buis op verontreiniging, wordt een gelaste wapeningskorf  BE 500 in koker neergelaten of opgehangen waarna de buis geheel gevuld wordt met beton 7/28 – C25/30 – F3 (of zoals bepaald in lastenboek).  gevuld wordt met beton 7/28 – C25/30 – F3 (of zoals bepaald in lastenboek).

Met een vibrator/tandemtriller welke rond de buis is geklemd, wordt de buis met geringe kracht losgetrild en trillend uitgetrokken. Het in de buis aanwezige beton komt daarbij in vloeibare toestand en vormt de paalschacht gelijktijdig met het omhoogtrekken van de vibro- of heibuis. Dit gaat door tot aan het maaiveld, al dan niet met navulling van beton.

 1. Voor een vibro-paal met een in de grond vervaardigde verzwaarde voet wordt de buis na betonnage op aanzetpeil zo’n 0,50 à 1,50 m opgetrokken – afhankelijk van de diameter van de te maken voet – en weer tot bovenaan met beton bijgevuld. De buis wordt vervolgens aan de bovenzijde afgesloten en weer tot het basisniveau ingeheid, waarbij door het zijdelings weggeperste beton de extra vergrootte paalvoet ontstaat. De diameter van de paalvoet is afhankelijk van de hoeveelheid verdrongen beton.
 2. De vibrator wordt opnieuw rond de buis geklemd, waarna deze trillend wordt uitgetrokken. De hoeveelheid beton welke nodig is wordt van te voren aan de hand van de te vormen grootte van de schacht uitgerekend, terwijl men tijdens het optrekken van de buis het betonniveau kan controleren of dit werkelijk voldoende is voor de desbetreffende paal. Er wordt rekening gehouden met een mogelijk verlies van 10%.

VIBROPALEN – IN DE GROND GEVORMD:

In de grond gevormde vibropalen, volledig grondverdringend met verbrede betonnen voet.

Met extra verbrede voet in SITU:

Met stalen voetplaat:

VOORDELEN:

 • snelle werkwijze
 • economisch, geen transport wapening nodig
 • wapening naar keuze – kopwapening of over de volledige lengte
 • een uitstekende manier voor het vervaardigen van een extra verzwaarde voet, waardoor bij geringe toelaatbare puntspanning en optimale wrijving toch een relatief hoge paalbelasting kan worden toegelaten.
 • groot draagvermogen tot ca. 250T

 

TECHNISCHE GEGEVENS:

 • Belasting: tot 250T
 • Diameters: 273-320-355-420-460-520-620mm
 • Extra verbrede voet = schachtsectie x 1,5 of 1,7 of 2
 • Lengte: 20m of langer
 • Schoor: max. 1/5
 • Kubussterkte: R’wk 350 kg/cm2

 

ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN VOOR VIBROPALEN:

De heiwerken gebeuren bij middel van een diesel- of hydroblok welke de stalen buispalen met  voetplaat van diepte heit. Na plaatsing van de wapeningen en beton wordt de voerbuis uitgetrild terwijl beton wordt verdicht.

Per sondering werd een vermoedelijke paaldiepte berekend en geraamd – welke weergegeven is in onze rekennota.

Per sondering zal voor de dichtste paal een “proefhei” kalender worden opgesteld, als referentiestuit voor de omliggende palen. Deze referentiestuit zal dan in die werkzone worden aangehouden. Daardoor is het mogelijk dat in bepaalde zones de palen iets langer of korter worden dan geraamd. Dit alles zal worden geacteerd in het heirapport van desbetreffende palen welke u zal worden toegestuurd.

De theoretische kalender (stuit) moet berekend worden op basis van de Hollandse heiformule, met een veiligheidsfactor v=6 of 8. Deze zal ter vergelijking met de referentiestuit worden geacteerd in het heirapport.

We veronderstellen dat de sonderingen representatief zijn voor het ganse terrein, zoniet is het aangewezen en noodzakelijk dat het bestuur diverse extra sonderingen laat uitvoeren – om per zone – voldoende inzicht te verkrijgen in de onderliggende funderingslagen, dit in verband met het zettingsgedrag van de palen.

 

BIJZONDERE UITVOERINGSBEPALINGEN VOOR VIBROPALEN:

 1. Het werkterrein waarop de palen moeten geheid worden dient ons droog en vlak zonder putten en sleuven ter beschikking te worden gesteld en gedurende het werk in die staat te worden gehouden.
 2. Indien de palen moeten worden gebetonneerd uit een tevoren gegraven bouwput dan moet deze vlak zijn en zonodig zijn voorzien van een laag zand. Deugdelijke op- en afritten max. 10% helling voor het in- en uitbrengen van onze machine en materialen zijn noodzakelijk.
 3. De bouwput moet rondom toegankelijk zijn i.v.m. aanvoer van beton naar de heistelling.  Er zullen dus geen grondophopingen naast de bouwput aanwezig zijn.  De bouwput of het werkterrein moet voor ons worden droog gehouden en eventueel van een laag zand of steenslag worden voorzien.
 4. De bouwput moet dusdanige afmetingen hebben, dat alle palen op normale wijze kunnen worden vervaardigd.
 5. Bij onze prijsopgave is geen rekening gehouden met de invloed van bronbemaling op ons heiwerk, tenzij ons vooraf is meegedeeld dat tijdens ons werk een bronbemaling in werking zou worden gesteld. De extra kosten die door een bronbemaling voor ons ontstaan, worden U doorgerekend.
 6. Alle hindernissen, gebreken, constructies, voorwerpen en chemisch schadelijke stoffen, zowel de zichtbare als de onzichtbare, welke een normale uitvoering en kwaliteit van ons werk kunnen belemmeren, in gevaar brengen of verhinderen, zullen voor ons door opdrachtgever op zijn kosten worden verwijderd of verholpen.  Indien hierdoor stagnaties en schaden ontstaan, dan zullen deze u worden doorberekend.
 7. Het afhakken en/of opstorten alsmede het opruimen van puin is niet voor onze rekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. De palen kunnen max. gebetonneerd worden tot aan het niveau van het werkterrein. Het afhakken en opstorten van de palen tot een eventueel vereist hoger of lager niveau is niet in onze prijs inbegrepen, tenzij hiervoor een speciale regeling is getroffen welke in de offerte is omschreven.
 9. Eventuele kosten van onderzoek en proeven komen, tenzij anders vermeld ten lasten van opdrachtgever.