Bij het akoestisch doormeten van palen wordt door middel van een klap met een hamer een schokgolf in de paal gebracht. Deze schokgolf doorloopt de paal in de lengterichting met een snelheid die afhankelijk is van de elasticiteitsmodulus en de dichtheid van de paalmateriaal.

Opzet akoestische metingen: digitale systeem:

PRINCIPE VAN DE METING
Bij het akoestisch doormeten van palen wordt door middel van een klap met een hamer een schokgolf in de paal gebracht. Deze schokgolf doorloopt de paal in de lengterichting met een snelheid die afhankelijk is van de elasticiteitsmodulus en de dichtheid van de paalmateriaal.
De neerwaarts gerichte schokgolf wordt gereflecteerd door de paalpunt of eventuele onregelmatigheden in de paaldoorsnede. Door zowel de hamer-impuls als de reflecties op tijdbasis vast te leggen, is na te gaan of de paal gaaf is, kan de plaats waarop de disconinuïteit zich bevindt, worden bepaald. Onder discontinuïteit wordt in dit verband verstaan een scheur, breuk, insnoering of uitstulping.
De reflecties komen duidelijk tot uitdrukking via de registratie van het gerag van de paalkop met behulp van een versnellingsopnemer. Ter vereenvoudiging van de interpretatie van de meetsignalen worden deze versterkt, gefilterd en geïntegreerd.

UITVOERING MET DIGITALE MEETSYSTEEM:

Bij de digitale uitvoering wordt het testresultaat in het veld via een draagbare computer vastgelegd op een hard disk. De digitale opslag maakt het mogelijk signalen te middelen, te vergroten en op verschillende wijzen te vesterken of filteren. Op grond van de resultaten van deze meetmethode kan, voor zowel geprefabriceerde palen als wel voor in de grond gevormde palen een uitspraak worden gedaan over het al dan niet voorkomen van scheurvorming, discontiuïteiten en breuk. De meting zelf neemt bijna geen tijd in beslag, zeker niet wanneer de palen goed bereikbaar zijn en de paalkoppen vrij zijn van verontreinigingen en loszittende delen. Per paal worden in het algemeen 3 klappen opgeslagen, om zo een representatie beeld te krijgen.

Schematische weergave van de meeting:

Kenmerkend meetresultaat van de digitale meting:

VERWERKING EN INTERPRETATIE VAN DE SIGNALEN:

Bij de interpretatie van de meetsignalen wordt nadere informatie met betrekking tot de bodemopbouw en de uitvoeringswijze van de palen in de beschouwing betrokken. Deze gegevens kunnen met namen bij afwijkende signalen voor een juiste beoordeling van groot belang zijn.

Het beoordelen van discontinuïteiten in de paal wordt gebaseerd op een combinatie van theoretische kennis en jarenlange ervaring met de gebruikte apparatuur. Na beoordeling van de trompetsignalen wordt een uitspraak gedaan over de aanwezigheid van discontinuïteiten in de doorgemeten paal. Indien wordt geconcludeerd dat de trompetsignalen geen aanleiding geven om aan de kwaliteit van de paal te twijfelen, dan betekent dit, dat er over de volle lengte geen sterke scheurvorming of discontinuïteiten in de paalschacht zijn gedetecteerd. Van eventuele belangrijke afwijkingen wordt in het rapport melding gemaakt.

Verwerking en interpretatie van de meetgegevens:

Regina Pacis: